HSMR-cijfers
Terug

HSMR-cijfers

Op deze pagina vindt u informatie over de HSMR voor het MCL, de Hospital Standardized Mortality Ratio, en de SMR's. De HSMR en de SMR zijn indicatoren die vooral nuttig zijn voor interne signalering en gebruik in de ziekenhuizen zelf.

Een goede indicator voor de kwaliteit van de ziekenhuiszorg zou zijn in hoeverre de patiënten door de behandeling genezen of herstellen, rekening houdend met alle relevante kenmerken van de patiënt. 'Genezing' is echter moeilijk meetbaar en het is praktisch vrijwel onmogelijk om alle relevante patiëntkenmerken te registreren. De sterfte is een veel beperktere indicator voor de uitkomst van ziekenhuiszorg, maar is wel goed meetbaar. Daarom wordt de HSMR in verschillende landen gebruikt als kwaliteitsindicator.

Er bestaan verschillen in de wijze waarop in Nederlandse ziekenhuizen de patiëntkenmerken worden geregistreerd en gecodeerd. Dat komt doordat het registratiesysteem oorspronkelijk voor interne administratieve doeleinden is opgezet. De omvorming tot een landelijke kwaliteitsregistratie vraagt tijd. Pas als voldoende degelijk gecorrigeerd wordt voor allerlei patiënt- en locatiegebonden factoren, kunnen sterftecijfers voor directe kwaliteitsvergelijking worden gebruikt. Dat is nu nog niet het geval.

Wat is de HSMR?

De Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het 'verwachte' aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met 'verwachte sterfte' wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100, dan komt de werkelijke sterfte overeen met de verwachte sterfte. Wanneer het sterftecijfer bijvoorbeeld 94 is, is de werkelijke sterfte lager dan verwacht en bij een sterftecijfer van bijvoorbeeld 106 is het juist hoger dan verwacht.

Het ene ziekenhuis heeft meer patiënten met levensbedreigende ziekten dan het andere, en ook de complexiteit van de ziekte van patiënten verschilt. Daarom gaat het bij de HSMR om de opgetelde gecorrigeerde sterfte. Er wordt gecorrigeerd voor patiënt- en locatiefactoren, die wel de kans op sterfte verhogen maar niets te maken hebben met de kwaliteit van zorg. Zoals leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, ernst van de ziekte, spoed of geplande opname, andere ziektes waar de patiënt niet voor is opgenomen maar wel aan lijdt (comorbiditeit), de verblijfplaats van de patiënt voorafgaande aan de ziekenhuisopname (ander ziekenhuis, verpleeghuis, thuis, etc) en de kalendermaand. De HSMR is een optelsom van vijftig sterftecijfers per specialismen (SMR’s). De vijftig diagnosegroepen bepalen samen 80% van de sterfte.

Wat is een SMR?

Een Standardised Mortality Ratio (SMR) is vergelijkbaar met de HSMR, alleen dan per diagnosegroep. De SMR geeft de verhouding aan van de werkelijke (waargenomen) sterfte in een ziekenhuis en de verwachte sterfte voor een bepaalde diagnosegroep. Ook voor de SMR geldt dat het werkelijke sterftecijfer wordt gecorrigeerd voor patiënt- en locatiefactoren, die wel de kans op sterfte verhogen maar niets te maken hebben met de kwaliteit van zorg. Zoals leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, ernst van de ziekte, spoed of geplande opname, andere ziektes waar de patiënt niet voor is opgenomen maar wel aan lijdt (comorbiditeit), de verblijfplaats van de patiënt voorafgaande aan de ziekenhuisopname (ander ziekenhuis, verpleeghuis, thuis, etc) en de kalendermaand. De HSMR is een optelsom van vijftig sterftecijfers per specialismen (SMR's). De vijftig diagnosegroepen bepalen samen 80% van de sterfte.

(H)SMR van het MCL

MCL heeft over 2018 (voorlopig) een HSMR van 87 met een betrouwbaarheidsinterval van (80-94). Dit is bewezen (significant) lager dan het landelijk gemiddelde. De HMSR over de periode 2015-2017 is 82 met een betrouwbaarheidsinterval van (78-86), dit is daarmee ook bewezen significant lager dan het landelijk gemiddelde. De sterftecijfers van de diagnosegroepen zijn bij een aantal diagnosegroepen significant lager dan het landelijke gemiddelde en bij geen enkele diagnosegroep significant hoger. De HSMR landelijk is (voorlopig) 101.

Het volledige overzicht (met SMR-gegevens).

Onderzoek naar sterftecijfers

Het MCL doet onderzoek naar de oorzaak van de hoogte van het HSMR. We bekijken daarin alle aspecten. Een voor de hand liggende oorzaak van een hoger HSMR lijkt te zijn: fouten bij de patiëntenregistratie. Bijvoorbeeld: een ernstig zieke patiënt die door een ander ziekenhuis naar het MCL wordt doorverwezen en in het MCL overlijdt, telt mee in het MCL-sterftecijfer. Ook als een patiënt meer aandoeningen tegelijk heeft (zg. comorbiditeit), heeft dat gevolgen voor de uitkomst van de HSMR als de comorbiditeit niet goed is geregistreerd. Bij het MCL wordt momenteel gewerkt aan een traject om een correcte patiëntenregistratie te bewerkstelligen.

Ondanks een landelijk registratiesysteem en uniformere codering, zijn er ook factoren die van invloed zijn op de berekening van het sterftecijfer, maar niet (kunnen) worden geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan de algemene conditie of weerstand van de patiënt, of erfelijke factoren die het behandelingsresultaat beïnvloeden.

Het kan ook zo zijn dat ziekenhuizen speciale patiëntgroepen behandelen, zoals het geval is in hartcentra of traumacentra. Het MCL heeft een hartcentrum en heeft een regionale functie op het gebied van behandeling van trauma's. Bij de berekening van het sterftecijfer wordt hier nog geen rekening mee gehouden. Tot slot kan er verschil zijn in het ontslagbeleid van ziekenhuizen. Bijvoorbeeld doordat er externe voorzieningen voor terminale zorg (hospice) in de buurt beschikbaar zijn. Omdat dit mede bepaalt of patiënten in het ziekenhuis overlijden, heeft ook dit invloed op het sterftecijfer. Hiervoor wordt (nog) niet gecorrigeerd.

Actuele cijfers

De HSMR-cijfers zoals ze nu worden gepubliceerd komen ongeveer een jaar na dato beschikbaar voor de ziekenhuizen. Dat is dus niet erg actueel, en minder geschikt om beleid op te baseren. Het MCL heeft sinds begin 2014 een systeem waarmee de actuele (H)SMR per maand kan worden vastgesteld. Wanneer er duidelijke afwijkingen zijn kan dan direct worden onderzocht wat daar de oorzaak van is en kunnen zo nodig snel maatregelen worden genomen. Dat maakt het gebruik van deze cijfers zinvol in het bevorderen van kwaliteit van zorg.