Uw dossier
Terug

Uw dossier

In uw dossier bewaart het MCL uw persoonsgegevens. Dit is verplicht door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Persoonsgegevens zijn alle gegevens over u, dus ook de gegevens over uw gezondheid. Persoonsgegevens worden gebruikt bij onderzoeken, behandelingen en zorgverlening. En bij het coördineren van uw behandelproces en de administratieve en financiële afwikkeling. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u niet behandelen.

Het MCL verzamelt, verwerkt en beschermt uw persoonsgegevens, zoals dat moet volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw gegevens zijn bij elkaar gebracht in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners houden daarin de gegevens bij over het verloop en de resultaten van onderzoeken, behandeling en zorgverlening. Zo ontstaat er een compleet beeld van uw situatie en is dat steeds actueel.

Wie hebben toegang tot uw dossier?

Alleen bevoegde personen mogen toegang hebben tot uw dossier. Iedereen die bij uw behandelproces is betrokken kan uw gegevens inzien. Bijvoorbeeld behandelaars en zorgverleners, maar ook medewerkers van de (financiële) administratie.

Dit geldt ook voor behandelaars en zorgverleners van andere ziekenhuizen of organisaties, die betrokken zijn bij uw behandeling door het MCL of waarnemen voor collega’s en voor medewerkers van externe organisaties, die het MCL ondersteunen bij uw behandelproces (bijvoorbeeld bij laboratoriumonderzoek of bestraling) of leveranciers die het MCL ondersteunen (bijvoorbeeld met medische apparatuur of het EPD-systeem). Het MCL heeft met hen afspraken gemaakt over de beveiliging van uw gegevens en geheimhouding. Het MCL blijft verantwoordelijk voor uw gegevens.

Hier vindt u een overzicht van zorgorganisaties met wie wordt samengewerkt.

Uw dossier is beveiligd

Uw medisch dossier (het EPD) is beveiligd. Om toegang te krijgen tot uw dossier, is het gebruik van een persoonlijke inlogcode en wachtwoord nodig. Welke gegevens kunnen worden ingezien, hangt af van de functie van een medewerker. Elke handeling in het dossier wordt vastgelegd en ook wie deze handeling uitvoert (logging). Behalve de beveiliging van uw dossier, neemt het MCL ook nog andere veiligheidsmaatregelen. Medewerkers dragen een identiteitspas en hebben alleen toegang tot ruimten waar zij moeten zijn. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Misbruik wordt bestraft.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hanteert geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Uw gegevens mogen worden bewaard zolang dat nodig is voor uw behandeling, maar nooit langer dan echt noodzakelijk is. De hoofdregel is, dat gegevens minimaal 15 jaar worden bewaard.