Duurzaamheid
Terug

Duurzaamheid

In 2020 voor de 7e keer goud!

MCL enige Noordelijke ziekenhuis met gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur
MCL is weer in het bezit van het gouden certificaat! Uit de jaarlijkse audit die door het Keurmerkinstituut afgelopen december is uitgevoerd, blijkt dat het MCL weer ruim aan alle vereiste criteria voldoet en op grond hiervan ontvangt het MCL ook voor het jaar 2020, voor de 7e keer op rij, het gouden certificaat.

‘Duurzaamheid is een volwaardig onderdeel van ons ondernemingsbeleid’ licht Omayra Nooitgedagt toe. Zij is beleidsadviseur duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen het MCL en is erg trots op deze erkenning. ‘We staan voor een duurzame toekomstbestendig gezondheidszorg, waarbij we uitmuntende kwaliteit van zorg leveren, het milieu zo min mogelijk belasten, betaalbare zorg mogelijk maken en behouden én een bijdrage leveren aan de maatschappij’.

Het MCL ziet het als een uitdaging om groei te realiseren binnen alle randvoorwaarden op milieugebied. Wij verrichten een aanzienlijke inspanning om de milieubelasting die kan ontstaan door onze bedrijfsvoering, te voorkomen en/of te verminderen. Relevante onderwerpen hierbij zijn o.a.: energie-efficiency, watermanagement, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, afvalmanagement, meer aandacht voor circulair economie en minder emissies naar lucht, water en bodem en dus een schoner milieu!

Het MCL heeft gezamenlijk met de overheid, zorgkoepels en bedrijfsleven de Green Deal 2.0 ondertekend, en zich daarmee verbonden aan een duurzame agenda en wil hierdoor ook een bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming van de gezondheidszorg.
Wij anticiperen op de toekomst, licht Omayra verder toe. ‘Ons ziekenhuis geldt als voorloper en we willen onze gouden status uiteraard graag behouden. Maar ook bij ons gaat dat zeker niet vanzelf, vooral de nieuwe CO2-doelstellingen zijn een uitdaging. Ze sluiten aan bij het landelijk klimaatakkoord en de nieuwe en strengere energiewetgeving en zijn dus verplicht.
We zijn en blijven een ambitieus ziekenhuis. Conform de vereiste wetgeving streeft het MCL ernaar om na 2030 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen voor de primaire energieopwekking. In 2030 dient minimaal een CO2-reductie van 50 procent te worden behaald, waarvan in 2021 al de eerste 10 procent dient te zijn gerealiseerd met als einddoel in 2050 volledig fossielvrij te zijn. Dat betekent dat we de komende tijd belangrijke keuzes moeten gaan maken. We verkeren momenteel in de plan- en ontwikkelfase, waarin we heel onze energievoorziening onder de loep nemen. Stap voor stap willen we van het gas af. Een ingenieursbureau begeleidt ons bij dat proces. Het werkt verschillende scenario's voor ons uit en doet een integraal haalbaarheidsonderzoek.

MCL is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft tegenover patiënten, bezoekers, medewerkers en de omgeving als het gaat om het milieu en de samenleving.
 

Wat is de Milieuthermometer Zorg?  

De Milieuthermometer Zorg is een praktisch milieuzorgsysteem op maat voor intramurale zorginstellingen. In samenwerking met het Milieu Platform Zorgsector (MPZ) en de Stichting Milieukeur (SMK) heeft de milieucoördinator van MCLmeegewerkt aan het ontwikkelen van de “Milieuthermometer Zorgsector” om structurele milieuzorg, milieuwinst en transparantie in de zorgsector te realiseren.De Milieuthermometer bestaat uit een set van criteria om aan een duurzame bedrijfsvoering te voldoen op grond waarvan een ziekenhuis, GGZ, verpleeghuis of zorginstelling een bronzen, zilveren of gouden certificaat kan halen. Het gouden certificaat staat gelijk met Milieukeur.


Waarom certificering milieuzorg?

 
  • Bewustwording in handelen rondom duurzaamheid
  • Borging milieuzorg binnen en naast de wettelijke kaders
  • Kwaliteit, integrale veiligheid en milieuzorg te blijven borgen
  • Transparantie en inzicht in duurzaamheid en milieuprestaties
  • Duurzaamheid integraal in alle bedrijfsprocessen!

Voor verdere informatie omtrent het certificatieschema en vereiste criteria klik hier:
 

 

Duurzaam Investeren in Duurzaamheid

28 maart 2018    Tijdens de bijeenkomst 'Duurzaam Investeren in Duurzaamheid', die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen organiseerde, heeft het MCL een presentatie gegeven over haar duurzaamheidsbeleid en behaalde resultaten op milieugebied.
> bekijk de presentatie

 

Filmpje, gemaakt ter gelegenheid van de vijfde uitreiking van het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur aan MCL


gouden keurmerk MCL

 

 

Actief beleid voor duurzaamheid

Duurzaamheid is een actueel thema. Het MCL is zich bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover patiënten, bezoekers, medewerkers en de omgeving als het gaat om het milieu. Daarom heeft het ziekenhuis een actief beleid voor duurzaamheid van materialen, energie, water en afvalverwerking. Voorbeelden daarvan zijn een duurzaam gebouw, LED-verlichting, de eigen energieopwekkingscentrale en 100% groene stroom van windenergie.


Video over de duurzame nieuwe Spoedeisende Hulp, die in 2017 is geopend

Het keurmerk

De Milieuthermometer Zorg is een praktisch milieuzorgsysteem op maat voor alle zorginstellingen, met strenge maar duidelijke criteria voor structurele milieuzorg, milieuwinst en transparantie in de zorgsector. De overheid heeft in 2016 het keurmerk Milieuthermometer Zorg officieel geaccepteerd. Tot nog toe zijn er naast MCL nog drie andere zorginstellingen met een gouden status. Begin 2014 nam het MCL het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur voor het eerst in ontvangst. Het MCL was toen het eerste topklinische ziekenhuis dat Milieukeur behaalde.

Samenwerking voor duurzame zorg

In oktober 2015 ondertekende MCL samen met 54 andere partijen de Green Deal: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ een samenwerking tussen de overheid, zorgorganisaties en een groot aantal partijen die zich richten op verduurzaming in de gezondheidszorg. Het MCL levert ook een bijdrage aan de landelijke Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater, dat 16 november 2016 is gestart. Verder ondersteunt het MCL de City Deal “Voedsel op de stedelijke agenda” die de Gemeente Leeuwarden ondertekende, samen met andere 12 steden, de Provincie Gelderland en de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en het ministerie van VWS, op 26 januari j.l. tijdens de Nationale Voedseltop met als doel een integraal voedselbeleid op te stellen voor veilig, duurzaam en gezond voedsel met lageren kosten door vermindering van welvaartsziekten en voedselverspilling.

Meer informatie

    Milieujaarverslag 2018

    Milieujaarverslag 2017
   MCL in 2017 enige Noordelijke ziekenhuis met gouden milieukeur
   Milieujaarverslag 2016

   Milieujaarverslag 2015

   2014: MCL eerste topklinische ziekenhuis met Milieukeur