MCL actueel

MCL actueel

Jaarverslag 2017: positieve resultaten; aandacht voor zorg, wetenschap, milieu

Vrijdag 1 juni 2018 09:17 

Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft het jaar 2017 afgesloten met een positief financieel resultaat. Een belangrijke doelstelling van het MCL is het continueren van topklinische zorg en het realiseren van samenwerking in de regio en daarbuiten. Het MCL is één van de Friese ziekenhuizen die meepraat over het toekomstbestendig inrichten van kwalitatief hoogwaardige zorg in Friesland. Concentratie en spreiding van zorg in de provincie zijn hierbij belangrijke thema’s. Uit onderzoek blijkt dat patiënten gemiddeld genomen tevreden zijn met de in het MCL geboden zorg; het MCL krijgt als rapportcijfer een 8,6.

'Het MCL heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een positief resultaat van € 2,9 miljoen (2016: € 1,9 miljoen).’ De opbrengsten uit zorg lieten een lichte stijging zien ten opzichte van 2016, in overeenstemming met de begroting.

Patrick Vink, bestuurder MCL: ‘Het MCL legt de komende jaren de focus op patient leadership, innovatie en borging van een goede kwaliteit van zorg, door o.a. samenwerking tussen de (Friese en Noord Nederlandse) zorgaanbieders en waar gewenst door het vormgeven van integrale zorg.’

Een compleet en samenhangend aanbod van ziekenhuiszorg is van belang voor het behoud van kwalitatief goede zorg in de provincie. Het MCL heeft hier als STZ-ziekenhuis en samen met de andere Friese ziekenhuizen, medisch specialisten en de zorgverzekeraar een rol in. Het profiel van het MCL als topklinisch ziekenhuis vereist dat alle acute functies toereikend zijn geoutilleerd. In 2017 is dan ook een nieuwe spoedeisende hulp gerealiseerd. In de investeringsbegroting zijn uitgaven begroot voor de start van de vernieuwing van het OK-complex en de dialyse-afdeling. Tevens zijn investeringen begroot in de doorontwikkeling van het EPD: EPIC, kwaliteit en veiligheid en de installatietechnische hoofdinfrastructuur.’

 

Opleiden en onderzoek

De MCL Academie heeft in 2017 de regiofunctie van het MCL op het gebied van onderzoek en opleiding verder verstevigd. De MCL Academie is verbonden met de topklinische status van het MCL.

Het MCL leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de opleiding van 139 medisch specialisten en 251 coassistenten in Fryslân, en in samenwerking met de hogescholen en ROC’s 362 verpleegkundige, paramedische en medisch ondersteunende opleidingen en (onderzoeks-)stages. In totaal waren 827 MCL-medewerkers in opleiding.

 

Het MCL heeft verder invulling gegeven aan de ambitie om wetenschappelijk onderzoek sterk te verankeren in het ziekenhuis. In 2017 werden 109 onderzoeken (WMO2 en NWMO1) goedgekeurd; een stijging van 31 ten opzichte van een jaar daarvoor. Ook het aantal wetenschappelijke publicaties nam toe: van 180 in 2016 naar 191 in 2017.

 

Duurzaamheid

Vink: ‘Het MCL staat voor een duurzame toekomstbestendige gezondheidszorg. Het is een uitdaging om de milieubelasting die kan ontstaan door de bedrijfsvoering, te voorkomen of te verminderen. Dat doen we door energie-efficiency, watermanagement, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, afvalmanagement, meer aandacht voor circulaire economie en minder emissies naar lucht, water en bodem.’

Het MCL ontving voor het vijfde achtereenvolgende jaar het gouden certificaat ‘Milieuthermometer Zorg’ met bijbehorende Milieukeur van de Stichting Milieukeur. In 2014 nam het MCL het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur voor het eerst in ontvangst. Het MCL was toen het eerste topklinische ziekenhuis dat het Milieukeur behaalde.

 

Personeelsschaarste

Vink ziet als voornaamste uitdaging voor de toekomst het oplossen van de schaarste aan verpleegkundigen en medisch specialisten. ‘We zoeken de oplossing onder meer door zelf actief te zijn in het opleiden van personeel, in samenwerking met partners uit de onderwijssector.’

Lees hier het jaarverslag.

Terug naar het overzicht