Onderwijssymposium 2019
Terug

Onderwijssymposium 2019

Onderwijssymposium 2019: 'De Medisch Specialist op weg naar 2025'
De wereld verandert en het zorglandschap dus ook. Je moet mee, of je wilt of niet. Tijdens het onderwijssymposium nemen we je mee naar de medische wereld anno 2025. Wat gaat er veranderen, hoe gaan we ermee om en wat betekent dit voor jou? Samen willen we nadenken over dit thema. Onder andere Arend Arends (Klinisch geriater Maasstad Ziekenhuis Rotterdam; tevens betrokken geweest bij het tot stand komen van het visiedocument Medisch Specialist 2025, FMS) komt spreken. Ook worden er weer verschillende interessante én nuttige workshops aangeboden.

Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij ABAN, ZA, NVMKA en NVKF.

Programma 19 juni 2019

17.00 – 17.30 uur Inloop
17.30 – 17.35 uur Opening: Mels Hoogendoorn
17.35 – 18.05 uur Spreker: Arend Arends
18.05 – 18.15 uur Naar workshopruimte
18.15 – 19.00 uur 1ste ronde workshops
19.00 – 19.30 uur Buffet
19.45 – 20.30 uur 2e ronde workshops
20.30 – 20.40 uur Terug naar audiotorium
20.40 – 21.00 uur Afronding: Erica Bakkum en Jelle Prins
21.00 – 21.30 uur Borrel


Het symposium vindt plaats op 19 juni 2019, in het auditorium van Medisch Centrum Leeuwarden.

Workshopsessies:

Workshop ‘Polyfarmacie: dat kan minder?’, door E. van Roon

Bij een groot deel van de patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis of poliklinisch worden gezien is sprake van polyfarmacie. Polyfarmacie wordt gedefinieerd als het gelijktijdig gebruik van 5 of meer geneesmiddelen. Polyfarmacie is niet per definitie een ‘slechte zaak’, maar polyfarmacie vraagt wel aandacht om geneesmiddel-geïnduceerde schade te voorkomen en de rationaliteit en doelmatigheid van de voorgeschreven farmacotherapie te borgen. Een potentieel probleem is gedefinieerd als bovenstaande wordt gecombineerd met het gegeven dat medicatie door meer dan één zorgverlener kan worden voorgeschreven en de (elektronische) afstemming over medicatiegebruik niet optimaal is. Hoe borgen we optimale en rationele farmacotherapie? Tijdens deze workshop wordt onder andere aan de hand van medicatieoverzichten bekeken op welke wijze optimalisatie van de medicatie plaats kan vinden door gestructureerde review, welke rol het elektronisch voorschrijfsysteem in deze medicatiereview speelt en worden handvatten gebruikt zoals die geboden worden door het Expertisecentrum PHarmacotherapie bij OudeRen (EPHOR).

Workshop ‘Medisch Leiderschap’, door E. Bakkum

De gezondheidszorg ontwikkelt snel. Dit heeft consequenties voor het dagelijks werk van medisch specialisten en de eisen die aan hen gesteld worden. Zo wordt medisch leiderschap steeds belangrijker. Hiermee neem en toon je verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Voor goed medisch leiderschap is niet alleen medisch-inhoudelijke kennis noodzakelijk. Organisatorische, financiële en leidinggevende kennis en vaardigheden zijn minstens zo belangrijk. Het vergt moed, afstand nemen en horizontaal communiceren. In deze workshop worden handvatten geboden om medisch leiderschap in de praktijk te kunnen tonen.

Workshop ‘Communicatie bij Solk’ , door M. Hoogendoorn

Het percentage poliklinische patiënten met onverklaarde klachten bedraagt voor internisten, neurologen, gynaecologen, cardiologen en reumatologen tenminste 40%.  Het ontbreken van een medische verklaring voor soms ernstige en invaliderende SOLK voelt voor veel patiënten als een falen van de geneeskunde. Omgekeerd ervaren ook veel specialisten en AIOS gevoelens van onmacht en tekortschieten in consulten met SOLK-patiënten. Veel artsen hebben het gevoel dat SOLK-patiënten druk op hen uitoefenen en allerlei medische interventies vragen, waardoor nogal eens extra onderzoek in gang gezet om de patiënt in medisch opzicht toch iets te bieden. Dit aanvullend diagnostisch onderzoek geeft vaak geen meerwaarde uit oogpunt van geruststelling voor de patiënten maar heeft wel het risico dat er incidentele bevindingen worden gedaan die op zich niets met de oorspronkelijke klacht te maken hebben, maar wel weer vervolgonderzoek vereisen. Goede arts-patiënt-communicatie is essentieel om te komen tot doelmatige medische zorg voor patiënten met SOLK.  Allereerst is het belangrijk dat de arts goed doorvraagt naar de duur en de context van de klachten en inzicht krijgt in sociale factoren, die de klachten in stand kunnen houden. Vervolgens is het geven van een aansprekende uitleg over SOLK cruciaal voor het welslagen van het consult. Effectieve consultvoering bij deze patiëntengroep leidt tot preventie van stoornissen, verbetering van welzijn van patiënten en kostenbesparing door het voorkomen van overbodig medisch specialistisch ingrijpen.

Workshop ‘To CGA or not to CGA’, door H. Bieze en E. Huinink

De relatie tussen patiënt en medisch specialist is in 2025 vooral gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. Dit is meer dan alleen de behandeling van de ziekte. Veel meer dan nu het geval is, vraagt dit van de medisch specialist om een holistische benadering van iedere, unieke patiënt. Dit geldt nog meer voor de kwetsbare ouderen, die door de ongekende groei van de ouderenpopulatie alleen maar zullen toenemen. In deze workshop krijg je handvaten voor wat de medisch specialist anno 2025 nodig heeft om de kwetsbare patiënt te herkennen. Welke ouderen behandel je zelf? Waar past de klinisch geriater binnen de netwerkgeneeskunde? Aan de hand van casuïstiek wordt duidelijk welke ouderen een indicatie hebben voor het ‘comprehensive geriatric assessment (CGA)’. Het CGA is de naam voor het uitgebreide onderzoek dat de klinisch geriater doet als die de patiënt voor de eerste keer ziet. Het is een multidisciplinair onderzoek dat de multipele problemen van een oudere zo veel mogelijk opspoort, beschrijft en verklaart en de capaciteiten en zorgbehoeften van de persoon onderzoekt, om zo te komen tot een gecoördineerd en integraal zorgplan voor het individu. Omdat het een tijdrovend en kostbaar proces is, leggen we uit waarom het voor een kwetsbare oudere zo’n belangrijk instrument is.

Workshop ‘De bungelende AIOS’, door R. Vodegel

De opleiding liep keurig binnen de vastgestelde doelen en verwachtingen van zowel AIOS als opleiding echter plots ontstaat er een “knik” in de opleidingscurve. Wat zijn mogelijke oorzaken en wat kun je er als opleider/lid van opleidingsgroep aan doen?
De mogelijke oorzaken, valkuilen en ondersteuningsmogelijkheden zullen nader uitgediept worden.