De intake en behandeling 
 

Voorbereiding
Melden
Eerste bezoek aan de tandarts
Hoe verder?
De rol van de (huis)tandarts tijdens de behandeling
Na de behandeling.....terug naar de (huis)tandarts
De gang van zaken op een rijtje
Klachten over de behandeling?

Voorbereiding

Heeft u problemen met uw (nieuwe) gebitsprothese? Neem ook altijd uw vorige gebitsprothese(s) mee! Oude gebitsprotheses leveren vaak zeer bruikbare informatie, zeker als u in het verleden succesvol heeft kunnen functioneren en nu niet meer.

Melden

U meldt zich bij de inschrijfbalie van het MCL, links bij de hoofdingang, waar een (nieuw) ponskaartje wordt gemaakt. Doe dit liefst een kwartier vóórdat u op uw afspraak wordt verwacht, aangezien dit enige tijd kost. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs en het bewijs van inschrijving van uw zorgverzekeraar nodig. Vervolgens meldt u zich op het secretariaat van het CBT, route 66 op de eerste verdieping van het MCL.

Eerste bezoek aan de tandarts

Tijdens het eerste onderzoek probeert de tandarts een indruk te krijgen van uw tandheelkundig probleem. Hij/zij stelt u vragen, bekijkt uw gebit en maakt eventueel röntgenfoto’s en afdrukken voor gebitsmodellen. Ook wil de tandarts weten of u onder medische behandeling bent, bij welke specialisten, en welke medicijnen u gebruikt. Noteer deze gegevens liefst van tevoren op het inschrijfformulier, zeker als u moeite heeft de namen van specialisten, merknamen van medicijnen en doseringen te onthouden.

Regelmatig wordt ook de kaakchirurg om advies gevraagd, soms al tijdens het eerste bezoek. Soms wordt er een aparte afspraak gemaakt. Het eerste onderzoek duurt maximaal 1 uur.

Hoe verder?

Op grond van dit onderzoek beoordeelt de tandarts of u in aanmerking komt voor tandheelkundige hulp in het CBT of dat met bijvoorbeeld een advies aan uw (huis)tandarts uw probleem in de algemene tandartspraktijk kan worden behandeld. In het eerste geval stelt de tandarts in overleg met u een behandelplan op. Deze bespreekt ook de kosten van de behandeling met u. Daarbij komt ook aan de orde welke kosten voor uw eigen rekening zijn (eigen bijdrage) en welke kosten de zorgverzekeraar waarschijnlijk vergoedt. Hiertoe vult de tandarts een aanvraagformulier in, dat uzelf ook moet ondertekenen.

Dit aanvraagformulier wordt met het behandelplan, eventuele röntgenfoto’s en andere gegevens opgestuurd naar uw zorgverzekeraar.

De rol van de (huis)tandarts tijdens de behandeling

U blijft in principe steeds patiënt van uw eigen (huis)tandarts. Uw huistandarts blijft zoveel mogelijk de (half)jaarlijkse controle uitvoeren, verwijdert tandsteen en vult gaatjes. Bij pijnklachten in de avond en in het weekend meldt u zich ook bij uw tandarts of de dienstdoend tandarts van de spoedgevallendienst. Heeft u geen huistandarts? Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk een te zoeken.

Na de behandeling...terug naar de (huis)tandarts

Als de behandeling klaar is gaat u voor de controles, (pijn)klachten en eventuele onderhouds-behandelingen weer terug naar de huistandarts. In sommige gevallen wordt van deze regel afgeweken en blijft u onder controle van het CBT, bijvoorbeeld bij zeer ernstige afwijkingen wanneer een stabiel eindresultaat niet wordt bereikt of bij complicaties. In dat geval wordt voor voortzetting van de controles toestemming gevraagd aan de zorgverzekeraar. Zonder toestemming van de zorgverzekeraar komen de kosten voor uw eigen rekening.

De gang van zaken op een rijtje

  1. U heeft een verwijsbrief c.q. volledig ingevuld standaardverwijsformulier nodig van uw (huis)tandarts. (of van uw huisarts, in geval van extreme angst)
  2. U meldt zich (telefonisch) aan bij het CBT en krijgt diverse formulieren thuisgestuurd.
  3. U vult de toegestuurde formulieren in en stuurt deze, samen met de verwijsbrief in één envelop, terug aan het CBT.
  4. U wordt opgeroepen voor een eerste onderzoek, waarbij bekeken wordt of u voor behandeling in het CBT in aanmerking komt.
  5. Er wordt een behandelplan opgesteld en vergoeding aangevraagd bij de zorgverzekeraar.
  6. De zorgverzekeraar bepaalt of de behandeling geheel of gedeeltelijk wordt vergoed; u heeft bijna altijd een eigen bijdrage in de kosten.
  7. Als u akkoord gaat met uw eigen bijdrage en de betalingsvoorwaarden, kan de behandeling starten (Let op: pas als als u volgens de wachtlijst aan de beurt bent).
  8. Het afzeggen van afspraken kan de behandeling ernstig verstoren: zeg afspraken alleen af als het echt niet anders kan, minimaal twee werkdagen tevoren.
  9. Na behandeling in het CBT wordt u in principe altijd terugverwezen naar uw eigen (huis)tandarts.

Klachten over de behandeling?

Een verwijzing naar het CBT betekent meestal dat uw tandheelkundig probleem en de specifieke situatie meer dan de normale aandacht en deskundigheid vereisen. Hoewel de tandartsen in het CBT zich inspannen om verbetering te bereiken, is hiervoor geen zekerheid te geven. Het komt helaas voor, dat het resultaat van de behandeling tegenvalt. Soms moet de behandelend tandarts met u zoeken naar alternatieve oplossingen. Dan wordt bij de zorgverzekeraar toestemming gevraagd voor een aanvullende behandeling. Soms kan het probleem niet worden opgelost en zult u beperkingen moeten accepteren wat betreft de functies van uw gebit. Ook in dergelijke situaties blijft u de eigen bijdrage in de kosten verschuldigd.

Indien u niet tevreden bent over het resultaat van de behandeling, neem dan in eerste instantie contact op met de behandelend tandarts of de assistent. Leidt dit niet tot een bevredigende uitkomst, dan is altijd één van de andere tandartsen in het CBT bereid om na te gaan of er toch nog een oplossing mogelijk is. U kunt in dat geval het best uw klachten/wensen op schrift stellen en in een brief aan uw behandelend tandarts verzoeken om advies, tweede mening of overname van de behandeling door één van de andere tandartsen.

Wilt u tenslotte een klacht indienen bij het MCL, doet u dit dan per brief aan de ombudsfunctionaris:

Ombudsfunctionaris MCL
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden
tel: (058) 286 70 31
 

naar boven

MCL-links

Centrum voor Obesitas Nederland Hartcentrum Friesland Behandeling van spataderen Oncologische zorg voor mensen met kanker Het Kinder MCL

Agenda

07 apr - Medische Publieksacademie: Buik- en bekkenbodemdisfunctie bij mannen & vrouwen 08 apr - 3e van 5 informatieavonden over MS 16 apr - Lotgenotencontact Fibromyalgie Meer..

Bereikbaarheid

Leeuwarden

Tel: (058) 286 66 66
Bezoekadres:
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden

Harlingen

Tel: (0517) 49 99 99
Bezoekadres:
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen
Postadres:
Postbus 20.000
8860 BA Harlingen
Meer informatie over MCL Harlingen
TwitterFacebookYouTube